Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych oprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT.

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. E.Sczanieckiej w Łodzi

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL
z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”

Okres realizacji projektu: 7 stycznia 2014 r. -  30 czerwca 2015 r.

Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: Kapitał Ludzki 

Numer i Nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach


Numer i Nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty


Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Numer wniosku o Dofinansowanie: WND-POKL.09.01.02-10-025/13 

Liczba uczestników:   uczniowie: 100  (k.70, m. 30),  nauczyciele: 11 (k.9, m.2)

Wartość projektu: 1 038 866,21 zł

Wkład własny Beneficjenta:  155 829,93 zł  (15% wartości projektu)

Komponent ponadnarodowy projektu: Współpraca pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi i Söderportgymnasiet w Kristainstad,  Szwecja

 Wartość komponentu ponadnarodowego: 162 950,00 zł (15,69% wartości projektu)


 Projekt  jest  skierowany do  uczniów  klas pierwszych i drugich IV Liceum Ogólnokształcącego. 

Projekt został zaproponowany w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby:

1.       Podniesienie   umiejętności  praktycznego stosowania  wiedzy z  zakresu przedmiotów  przyrodniczych  i matematyki

2.       Zwiększenie  liczby godzin na realizację  przedmiotów  przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) , matematyki, języka  angielskiego  oraz  informatyki

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (https://www.facebook.com/pages/Projekt-POKL/355938847905920?ref=aymt_homepage_panel)POKL na FB[ ]0 kB
Contribute!
Books!